โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เลขที่ 4641 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :