โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เลขที่ 4641 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานศึกษา