โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

อาคารเรียน (นอกเขตแผ่นดินไหว) เลขที่ 211 หมู่ 1 ถนน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประเภทงาน : สถานศึกษา
สัญญางาน : 25,800,000 บาท