โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จ.สมุทรปราการ

อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น เลขที่ 92 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทงาน : สถานศึกษา
สัญญางาน : 25,840,000 บาท