มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เลขที่ 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน : สถานศึกษา
สัญญางาน : 20,199,000 บาท