บริษัท แสงเจริญ พัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

อาคารสำานักงาน 9 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) เลขที่ 1 ซอย ลาดพร้าว 24 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : อาคารสำานักงาน
สัญญางาน : 57,000,000 บาท