กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เลขที่ 75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
สัญญางาน 64,478,000 บาท