โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดกระบี่

ประเภทงาน : อาคารชุดพักอาศัย
สัญญางาน : 60,976,000