หอพักนักศึกษาปริญญาโท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :