หอพักนักศึกษาปริญญาโท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประเภทงาน : หอพัก