สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน : อาคารพักอาศัย
สัญญางาน : 62,320,276.01 บาท